Regulamin zakupu karnetu

REGULAMIN KARNETÓW
§1
Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) „FTC” należy przez to rozumieć SPRZEDAWCĘ firmę Functional Training Center z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. al. Zjednoczenia 102, 65-735 Zielona Góra.
b) „Karnecie” należy przez to rozumieć elektroniczny bilet wstępu, uprawniający do uczestnictwa w treningach organizowanych przez FTC na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
c) „Regulaminie” należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Karnetów.
d) „Regulaminie Zajęć” należy przez to rozumieć wprowadzony na potrzeby klubu regulamin uczestnictwa w treningach.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest podstawą do zakupu oraz korzystania z Karnetów na treningi organizowane przez FTC.
2. Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Zajęć.
§3
Sprzedaż Karnetów
1. Karnety mogą nabywać wyłącznie osoby pełnoletnie lub za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
2. Sprzedaż Karnetów odbywa się drogą elektroniczną na stronie  http://crossfit.zgora.pl/grafik/
3. Sprzedaż Karnetów następuje według cen określonych w cenniku Karnetów, który znajduje się na stronie http://grafik.crossfit.zgora.pl/calendar

4. W przypadku odwołania przez FTC treningu jednego lub więcej FTC nie przewiduje możliwości obniżenia ceny Karnetu.

5. Nabycie Karnetu jest potwierdzane wydaniem elektronicznej karty wstępu.
6. Ceny podane w serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
7. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
§4
Karnety ulgowe
1. Prawo do zakupu i korzystania z Karnetów ulgowych przysługuje osobą uczącym się i studentom do 26. roku życia.
2. Warunkiem sprzedaży Karnetu ulgowego jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
§5
Zasady korzystania z Karnetu
1. Z karnetu może korzystać wyłącznie osoba go nabyła.
3. FTC nie przewiduje możliwości przekazania Karnetu innej osobie.
§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. FTC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 03-03-2014 roku.